முகப்பு > முக்கோண சுடோக்கு விளையாட்டு
முக்கோண சுடோக்கு விளையாட்டு

சுடோகு உன்னதமான விளையாட்டை போலவே, 1 முதல் 9 எண்களை இந்த முக்கோண கட்டம் முடிக்க.

அனைத்து விளையாட்டு
முக்கோண-சுடோக்கு-விளையாட்டு
அன்பு : 126
வெறுக்கிறேன் : 52
வாக்குகள் : 178
9