முகப்பு > சூஷி உடன் சுடோகு விளையாட்டு
சூஷி உடன் சுடோகு விளையாட்டு

சுடோகு இந்த விளையாட்டில், சூஷி எண்கள் மாற்றப்பட்டது, ஆனால் கொள்கை மாறுவதில்லை. ஒவ்வொரு நிரல், வரிசை, மற்றும் 3 x 3 தொகுதி சூஷி மட்டுமே ஒரு வகையான கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அனைத்து விளையாட்டு
சூஷி-உடன்-சுடோகு-விளையாட்டு
அன்பு : 38
வெறுக்கிறேன் : 10
வாக்குகள் : 48
9