بازی سودوکو

کشف بیش از 30 بازی سودوکو در Sudokultist. این که آیا آن را با اعداد، حرف یا سوشی است، پیدا کردن سودوکو را در تمام اشکال آن است.